Kommunale sager

Anbringelse - tVANGSFJERNELSE AF BØRN

En anbringelse af et barn uden for hjemmet kan både ske med og uden forældrenes samtykke.  

Hvis du ikke ønsker at samtykke til anbringelsen, så har kommunen pligt til at indbringe sagen for kommunens Børne- og Ungeudvalg.  

Udvalget består af en dommer, to børnesagkyndige og et medlem fra kommunalbestyrelsen, og de skal ud fra kommunens indstilling vurdere, om betingelserne for en tvangsanbringelse er til stede.  

Vurderer Børne- og Ungeudvalget, at betingelserne for en anbringelse er til stede, så vil barnet blive anbragt inden for det første døgn efter, at udvalget har truffet deres afgørelse. I akutte tilfælde vil barnet efter kommunens vurdering kunne anbringes allerede før, sagen behandles af Børne- og Ungeudvalget.  

Du skal her huske, at du har mulighed for at klage over udvalgets afgørelse til Ankestyrelsen, om end barnet fortsat vil være anbragt, imens klagesagen behandles. Er du også uenig i Ankestyrelsens afgørelse, kan afgørelsen indbringes for byretten.  

På samme vis har du altid mulighed for at klage til Ankestyrelsen over kommunens behandling af din sag, hvis reglerne i serviceloven ikke overholdes.   

Overvejer kommunen at anbringe dit barn uden for hjemmet, så har du ret til at vælge en advokat efter eget valg. Det samme har dit barn, hvis barnet er over 12 år. Kommunen har desuden pligt til at informere dig om din ret til advokatbistand, ligesom udgifterne til advokaten skal dækkes af kommunen.  

Det samme gælder, hvis kommunen sætter gang i en sag om tvangsbortadoption af dit barn.  

Rent praktisk fungerer det sådan, at du enten selv oplyser din sagsbehandler om navnet på din advokat. Du kan også få advokaten til at informere kommunen. 

Hos Milaw Advokater deltager vi både i møder i Børne- og Ungeudvalgene i hele landet, ved møder i Ankestyrelsen og ved alle landets byretter. 

Tvangsadoptioner

Du kan læse nærmere om tvangsadoptioner her