Tvangsadoption

Ønsker kommunen at lade dit barn bortadoptere uden dit samtykke, så er der tale om en tvangsadoption.  

En tvangsadoption betyder, at alle rettigheder og pligter mellem dig og barnet brydes. Du vil oftest heller ikke få oplyst, hvem adoptanterne er, eller hvor i landet barnet befinder sig. Adoption ved tvang er derfor noget af det mest indgribende, en familie kan udsættes for.  

Sager om tvangsadoption startes ved, at kommunen laver en indstilling til kommunens Børne- og Ungeudvalg om adoption uden samtykke. Udvalget vil ud fra kommunens indstilling tage stilling til, om betingelserne for adoption uden samtykke er opfyldt.  

Vurderer Børne- og Ungeudvalget, at betingelserne for at gennemføre en tvangsadoption er opfyldt, vil udvalget informere Ankestyrelsen om, at de indstiller til en tvangsadoption. Ankestyrelsen skal herefter tage stilling til, om de er enige i udvalgets indstilling, og om barnet kan frigives til adoption.  

Hvis du ønsker det, kan Ankestyrelsens afgørelse prøves ved retten. Du skal her være opmærksom på, at der som regel kun er en klagefrist på 14 dage, hvilket vil sige, at ønsket om at få sagen prøvet, skal indgives inden for disse 14 dage.   

På samme vis har du altid mulighed for at klage til Ankestyrelsen over kommunens behandling af din sag, hvis reglerne i serviceloven ikke overholdes.   

Overvejer kommunen at bortadoptere dit barn uden dit samtykke, så har du ret til at vælge en advokat efter eget valg. Dette har kommunen pligt til at oplyse dig om, og det er kommunens ansvar at betale for udgifterne til advokaten.  

Rent praktisk fungerer det sådan, at du enten selv oplyser din sagsbehandler om navnet på din advokat. Du kan også få advokaten til at informere kommunen. 

Wooden toy family and judge mallet. Family divorce concept

Hos Milaw Advokater deltager vi både i møder i Børne- og Ungeudvalgene i hele landet, ved møder i Ankestyrelsen og ved alle landets byretter.