Stedbarnsadoption

Har du fundet en samlever eller en ægtefælle, som har børn, så har du i nogle tilfælde mulighed for at adoptere de børn. På den måde bliver I begge retlige forældre til børnene, ligesom I begge opnår de samme rettigheder og pligter i forhold til børnene – som f.eks. delt forældremyndighed og delt børne- og ungeydelse.  

Hvid du overvejer adoption, er der nogle grundlæggende betingelser, du skal være opmærksom på.  

Det første er, at du skal være fyldt 25 år eller mere på ansøgningstidspunktet.  

Det andet er, at du som udgangspunkt skal være mindst 14 år ældre end det barn, du ønsker at adoptere. I nogle tilfælde kan der dog gives dispensation, hvis du til gengæld har fungeret som barnets forældre i en længere årrække end mindstekravet. En anden mulighed for dispensation kan være, hvis barnet har søskende, som opfylder kravene, og du også ønsker at adoptere dem.  

Angående søskende skal du være opmærksom på, at man ved stedbarnsadoptioner kigger meget på, om barnet har søskende, som barnet har en tæt relation til. I nogle tilfælde kan det betyde, at adoption kan lade sig gøre, selv hvor alle børnene ikke opfylder alle kravene til adoption. I andre tilfælde kan det medføre, at adoption ikke kan gennemføres. Hvis du er i tvivl, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.  

partial view of insurance agents and female hands with family paper model on wooden tabletop, family
Mindreårige børn

Er det barn, du ønsker at adoptere under 18 år, er det en betingelse, at du bor sammen med én af barnets forældre og har gjort dette i mindst 2½ år på ansøgningstidspunktet. Det vil også sige, at I ikke må nå at flytte fra hinanden eller blive skilt under sagens behandling. Det er dog ikke en betingelse, at I er gift.   

Herudover er det nødvendigt, at du har boet sammen med barnet i ca. 3 år på ansøgningstidspunktet, og at I fortsætter med at bo sammen under hele behandlingen af sagen. Det vil sige, at du og barnet skal have fælles folkeregisteradresse i denne periode.  

Det er desuden en betingelse, at barnets forældre vil samtykke til adoptionen. Har barnet imidlertid en forælder, som det ikke har kontakt til, og har denne forældre ikke del i forældremyndigheden, så kan en adoption lade sig gøre mod protest fra denne forælder, hvis der er gået 7 år eller mere uden kontakt.  

Under alle omstændigheder skal du dog være opmærksom på, at adoption af børn over 7 år kræver, at barnet høres om sin holdning til adoptionen.  

Voksne børn

Er det barn, du ønsker at adoptere over 18 år, er det en betingelse, at du har boet sammen med barnets ene forælder i mindst 2½ år. Det er dog intet krav, at I fortsat bor sammen.  

Herudover er det nødvendigt, at du har boet sammen med barnet i ca. 3 år, inden barnet nåede at fylde 18 år. Det vil sige, at du og barnet skal have haft fælles folkeregisteradresse i en cirka 3-årig periode under barnets opvækst, og at du i denne periode skal have fungeret som en af barnets omsorgspersoner.  

Når der er tale om adoption af voksne børn, vil barnets retlige forældre blive hørt om deres holdning til adoptionen. Det er dog ikke afgørende, om de samtykker, idet der hovedsageligt vil blive lagt vægt på barnets egen holdning til adoptionen.  

Særligt om børn født i udlandet

De ovenstående betingelser gælder både for børn født i Danmark, og for børn født i udlandet. For børn født i udlandet gælder der imidlertid også nogle yderligere krav til dokumentation, idet CPR-registeret kun i et begrænset omfang kan fortælle noget om barnets slægtskab og tidligere bopælsforhold.  

Er der tale om et barn født i udlandet, uanset barnets statsborgerskab, skal du derfor være opmærksom på, at du sammen med din adoptionsansøgning skal sende originale dokumenter fra udlandet. Dokumenterne skal ofte være enten legaliserede eller have en apostillepåtegning. Det er nogle påtegninger, som laves af de udenlandske og de danske myndigheder, og som fungerer som garanti for, at dokumenterne er ægte. De skal desuden ofte være oversat.  

Advokat Sophie Emilie Lindenstjerne har flere års erfaring med adoptionssager og håndtering af udenlandske dokumenter. Du er derfor velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til din sag. Vi kan kontaktes på mail: mail@milaw.dk eller på telefon: 20 73 81 14.