Fremmedadoption

En fremmedadoption dækker over de tilfælde, hvor et barn adopteres af en eller to godkendte adoptanter. Det vil som regel være et barn, som adoptanterne ikke kender på forhånd, og der kan både være tale om et barn født i Danmark såvel som et udenlandsk barn. Fælles er imidlertid, at barnet altid er under 18 år, når det adopteres.  

Hvilke børn kan jeg adoptere?

De børn, der adopteres fra Danmark, er dels børn, som frivilligt er opgivet til adoption af deres forældre (også kaldet bortadoption), men det er også de børn, som kommunerne, Adoptionsnævnet og domstolene frigiver til adoption uden forældrenes samtykke – i daglig tale også kaldet tvangsadoptioner (du kan her læse mere herom under Tvangsadoption). 

For at kunne adoptere et barn født i Danmark, er det nødvendigt, at du som godkendt adoptant bliver skrevet op til et barn på Adoptionsnævnets nationale liste. Du adopterer således uden om en formidlende organisation, som det er kendt ved internationale fremmedadoptioner, og dermed skal du heller ikke betale formidlingsgebyr.  

Adopterer du derimod et fremmed barn fra udlandet, så skal du skrives op på Adoptionsnævnets internationale liste, og her sker formidlingen af barnet gennem Danish International Adoption (DIA), og formidlingsgebyret er på nuværende tidspunkt på mellem ca. 160.000 kr. og 290.000 kr. pr. barn – afhængig af, hvilket af de 9 mulige lande barnet adopteres fra. Vi henviser for nærmere information herom til DIAs hjemmeside www.d-i-a.dk. 

Fælles for begge typer fremmedadoption er imidlertid, at du og en eventuel partner skal gennemgå en længere godkendelsesproces for at kunne adoptere. I den forbindelse spiller jeres familiære baggrund ind, ligesom jeres helbredsmæssige forhold, jeres økonomiske forhold og jeres overskud i hverdagen spiller ind. Her spiller det bl.a. også ind, om I allerede har andre børn.  

Der stilles desuden krav til jeres alder på adoptionstidspunktet. For at blive godkendt til et barn på 0-48 måneder, må hverken du eller en evt. partner således være fyldt 43 år på ansøgningstidspunktet, og der må højest være en aldersforskel på 42 år mellem den ældste adoptant og barnet.  

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for at drøfte din situation og høre nærmere.