Forretningsbetingelser

Praktiske oplysninger

 • Milaw Advokater ApS drives i selskabsform under CVR-nr. 42 76 82 27.
 • Vores hovedkontor er beliggende Bredgade 45, 2. sal, 7400 Herning. Vi tager dog sager i hele landet
 • Vi giver møde ved samtlige Familieretshuse og byretter i Danmark.
 • Vi tilbyder møder på kontoret. Møder hjemme hos dig er dog også en mulighed. Det samme er telefon- og videomøder, hvor dette er ønsket og egnet.
 • Vi kan kontaktes på telefon 20 73 81 14 og på e-mail mail@milaw.dk. Personfølsomme oplysninger bedes du dog sende til sikkermail@milaw.dk.
 • Ifølge Advokatsamfundets vedtægt § 59a skal vi oplyse, at
  • Advokat Sophie Emilie Lindenstjerne er beskikket advokat af det danske Justitsministerium,
  • Milaw Advokater er medlemmer af Advokatsamfundet og er underlagt de advokatetiske regler,
  • Milaw Advokater rådgiver alene om dansk ret, og vi er kun ansvarlige for den juridiske bistand, vi yder vores klienter efter dansk rets regler og med de begrænsninger, der følger af disse forretningsbetingelser,
  • Milaw Advokater ApS har tegnet lovpligtig ansvars- og garantiforsikring hos HDI Global Specialty SE, Denmark med en maksimal samlet ansvarsdækning på 2,5 mio. kr. og en garantidækning på 5 mio. kr., og at forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor virksomheden udøves i Danmark,
   • Vores klienter kan kun rejse krav mod Milaw Advokater ApS og ikke mod de enkelte partnere eller andre juridiske medarbejdere.
   • Vores ansvar for skade omfatter alene direkte tab, således at følgeskader og ethvert indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste eller goodwill ikke er omfattet af vores ansvar. Vores ansvar omfatter ikke rådgivning eller andre ydelser, der er ydet eller leveret af andre rådgivere, som vi efter aftale med klienten har anmodet om bistand, eller som vi har henvist klienten til.
 • Milaw Advokater ApS har klientkonto i Vestjyst Bank A/S under kontonummer 7650-1578058.
  • Beløb, som indbetales til Milaw Advokater, indsættes på vores klientbankkonto og forvaltes i henhold til Advokatsamfundets regler.
  • Milaw Advokater varetager yderst sjældent betroede midler. Vores klienter skal imidlertid gøres udtrykkeligt opmærksom på, at indskudsgarantiordningen også gælder for de midler, klienten har indestående på klientbankkontoen hos Milaw Advokater. Indskydergarantiordningen indebærer, at den enkelte klient maksimalt kan få dækket EUR 100.000 af samtlige de indskud, klienten har i det pengeinstitut, der bliver nødlidende. Indestående på klientbankkonti hos Milaw Advokater i det pågældende pengeinstitut medregnes i de EUR 100.000.

• Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som Milaw Advokater bistår med løsningen af på vegne af klienten, medmindre andet aftales skriftligt.
• Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Milaw Advokater, herunder materiale bestilt og betalt af Milaw Advokater via 3. mand, tilhører Milaw Advokater, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
• Eventuelle tvister mellem Milaw Advokater og en klient afgøres i henhold til dansk ret, og eventuelle sagsanlæg anlægges ved Retten i Herning.

Sagens modtagelse

Når vi modtager en ny sag, vil vi via vores interne procedurer sikre, at der ikke foreligger en interessekonflikt.

Personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af den enkelte sag håndterer Milaw Advokater personoplysninger af forskellig art. Behandlingen er derfor omfattet og reguleret af persondataloven. Vi har derfor pligt til at informere om, at:

 • når du henvender dig til Milaw Advokater indsamler vi oplysninger om dig, som vil blive gemt på sagen,
 • vi opbevarer på vores sager identitetsoplysninger om vores klienter,
 • vi oftest vil opbevare personoplysninger på 3. parter på sagerne, som vi modtager fra enten klienten, modparten, domstolene eller offentlige myndigheder,
 • behandlingen af personlige oplysninger sker på vegne af vores klient,
 • oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at sikre reglerne i den danske lovgivning, hvorefter de automatisk bliver slettet,
 • som klient hos Milaw Advokater har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, og du har ret til at sende os indvendinger mod registreringen.

Tavshedspligt

Advokater er underlagt de advokatetiske regler om tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter også eventuelle andre ansatte hos Milaw Advokater.

Tavshedspligten indebærer, at vi ikke må videregive oplysninger om vores klienter til andre uden klientens samtykke.

Omtale af sager skal under hensyn til tavshedspligten desuden ske på en sådan måde, at ingen klienter kan identificeres. Milaw Advokater benytter imidlertid omtale i oplysnings- og forretningsmæssigt øjemed, og vi er meget opmærksomme på, at anonymisere alt, vi anvender på den ene eller anden måde.

Honorar og klageadgang

Generelt om honorarfastsættelse kan det oplyses, at honoraret i den enkelte sag fastsættes med udgangspunkt i følgende kriterier:

 • sagens værdi eller betydning for klienten,
 • arbejdets omfang og kompleksitet,
 • sagens udfald,
 • den anvendte tid, og
 • det ansvar, der har været forbundet med sagens gennemførelse.

Honoraret tillægges moms.
Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejseudgifter, større kopierings- og forsendelsesudgifter, betales af klienten udover honoraret.

Ved enkeltopgaver fakturerer vi i almindelighed ved sagens afslutning. Ved længerevarende sager søger vi at fakturere månedsvis eller kvartalsvis. Betalingsbetingelserne er 8 dage, hvorefter der beregnes morarente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Manglende betaling kan medføre, at vi af denne årsag udtræder af sagen samt andre sager, som vi behandler for klienten.

Skulle det imidlertid ske, at vores bistand eller honorar ikke lever op til klientens forventninger, vil vi opfordre til, at du kontakter os for at drøfte det. Vi vil i så fald se, om vi kan finde en mindelig løsning på spørgsmålet.

Klager over sagsbehandling og salær kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller pr. mail til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Du kan desuden læse mere omkring de generelle regler vedrørende klager på www.advokatnævnet.dk.

Honorar og klageadgang

Vores klientforhold ophører, hvis vores klient beder herom eller på det tidspunkt, hvor den afsluttende faktura for vores bistand udstedes.

Hvis vi i en konkret sag ikke længere mener at kunne varetage sagen i klientens interesse, kan vi udtræde af sagen.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning.